Stadgar för Vattenfalls Veteraner i Stockholm

Stadgar för föreningen Vattenfalls Veteraner i Stockholm
(antagna 1992, ändrade 2003, 2008 och senast 2016-09-22).

§ 1 Syfte och målsättning

Föreningen har till ändamål att genom sammankomster, föredrag, utflykter, underhållning, samkväm och andra lämpliga aktiviteter främja samhörighet och gott kamratskap bland medlemmarna samt stärka och vidmakthålla samhörighetskänslan och kontakterna med Vattenfall.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i föreningen beviljas, efter ansökan, varje senior som någon gång i sitt yrkesliv arbetat i Vattenfall inklusive dess dotter- och intressebolag. Medlemskapet gäller från det att medlemsavgiften erlagts.

Föreningens styrelse kan bevilja medlemskap åt annan senior som via arbetet haft stark anknytning till Vattenfall.

§ 3 Avgifter

Varje medlem erlägger en årsavgift vars storlek fastställes av föreningsstämman. Avgifterna skall användas för syften i enlighet med föreningens målsättning.

Årsavgiften betalas direkt till föreningen snarast efter mottaget besked om föreningsstämmans beslut. Föreningen äger rätt att ta emot verksamhetsstöd och donationer.

§ 4 Uteslutning av medlem

Medlem, som under två på varandra följande år – trots uppmaning – inte betalt årsavgifterna eller på något avsevärt sätt skadat föreningens anseende kan uteslutas ur föreningen.

§ 5 Föreningens styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som utses av föreningsstämman. Styrelsen skall bestå av högst tio och lägst sex ledamöter. Styrelsens ordförande väljs av stämman. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga befattningshavare, som styrelsen finner lämpligt. Styrelsen kan adjungera andra personer när behov föreligger.

För att inte hela styrelsen skall avgå samtidigt skall, om ej särskilda skäl föreligger, hälften av ledamöterna väljas varje år för en tvåårsperiod.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av styrelsens medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 6 Ekonomi

Föreningen rapporterar till Vattenfall varifrån stöd begärs för verksamheten. Denna bekostas därutöver av medlemsavgifterna samt särskilda deltagaravgifter vid vissa aktiviteter.

Föreningens firma tecknas av styrelsen samt av ordföranden eller vice ordföranden och en av styrelsen utsedd ledamot två i förening.

Bank- och Plusgiro eller liknande konton tecknas av ordföranden eller den ledamot styrelsen utser var för sig.

§ 7 Räkenskaper

Under kalenderåret skall fullständiga räkenskaper föras. De avslutas per 31 december. Räkenskaperna och årsberättelse skall före februari månads utgång överlämnas till revisorerna för granskning.

För denna granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på förenings- stämman två revisorer samt en suppleant för dem.

§ 8 Föreningsstämma

Föreningen skall sammanträda årligen före april månads utgång. Kallelse till föreningsstämman skall ske minst 14 dagar före stämman – skriftligen eller genom annons. Beslut på föreningsstämman sker med enkel majoritet med undantag av frågor rörande stadgeändring och föreningens upplösning.

Röstning sker genom personlig närvaro. Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast den 31 januari.

Föreningsstämman väljer en valberedning bestående av tre medlemmar. Valberedningen lämnar förslag till kommande föreningsstämma om val av ordförande och sekreterare för stämman samt styrelsemedlemmar, ordförande, revisorer och revisorssuppleant.

Vid föreningsstämman behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 2. Val av två justeringsmän
 3. Fråga om kallelse till föreningsstämman skett på behörigt sätt
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Ekonomisk redovisning
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av disponibla medel
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsåret
 9. Fastställande av budget för kommande år
 10. Fastställande av årsavgiften
 11. Val av styrelse
 12. Val av ordförande
 13. Val av två revisorer och en suppleant
 14. Tillsättande av valberedning
 15. Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor
 16. Övriga frågor

§ 9 Extra föreningsstämma

Styrelsen kan vid behov, eller om minst 10 medlemmar skriftligen så påfordrar, kalla till extra föreningsstämma. Vid sådan stämma får inte förekomma andra ärenden än som angetts i kallelsen.

§ 10 Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar fordras två tredjedels majoritet av avgivna röster vid två förenings- stämmor med minst två månaders mellanrum.

§ 11 Föreningens upplösning

Föreningen kan upplösas om vid två föreningsstämmor med minst sex månaders mellanrum minst tre fjärdedelar av avgivna röster yrka på upplösning.

Samtidigt skall fastställas hur man skall förfara med föreningens tillgångar.