Eva Halldén på Månadsmötet den 19 februari 2020

Svensk Kärnbränslehanterings (SKB) VD Eva Halldén presenterade bolaget, dess uppgift och projekt, på Månadsmötet den 19 februari med 75 Veteranmedlemmar närvarande. Eva avgår som VD den 29 februari och efterträds då av Johan Dasht, för närvarande VD på OKG.

Veteranernas ordförande Lars Jacobsson och Eva Halldén

Eva har en lång bakgrund inom kärnkraftindustrin, inom bland annat ASEA-ATOM och Studsvik. Hon kom till Vattenfall 2009 och blev 2011 VD för Ringhals, och senare även för Forsmark. De senaste tre åren har Eva varit VD för SKB.

Eva Halldén

 

Det svenska systemet för slutförvaring

Eva redogjorde för SKB:s långvariga arbete med att ta hand om använt kärnbränsle från de svenska reaktorerna på ett sätt som skyddar människans hälsa och miljö på lång sikt. Det kortlivade radioaktiva avfallet placeras i lagret SFR i Forsmark. Det ska byggas ut för att kunna ta hand om rivningsavfall med mera. Slutförvar för mer långlivat avfall (SFL), t ex från Studsvik, kommer att byggas med driftstart 2035. Sannolikt placeras det i Forsmark.

Det utan tvekan största projektet är en anläggning för slutförvaring av utbränt kärnbränsle. I projektet ingår tillverkning av kopparkapslar, inkapsling av bränslet i dessa kapslar i en ny anläggning i anslutning till CLAB i Oskarshamn samt slutförvar i ett bergrum djupt i det svenska urberget i Forsmark.

Sverige ligger långt framme när det gäller slutförvaring av använt kärnbränsle. Finland har kopierat SKB:s metod och nu tagit ledningen eftersom man har en snabbare beslutsprocess. I Sverige har SKB:s ansökan om inkapsling och djupförvar hanterats av både Mark- och miljödomstolen enligt Miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndigheten enligt Kärntekniklagen. Ärendet ligger nu hos regeringen (Miljödepartementet) för beslut, förhoppningsvis hösten 2020. Samtidigt pågår en process för att genom uppdatering av Kärntekniklagen se till att staten får ansvaret för det inkapslade slutförvaret. Riksdagen förväntas fatta beslut om detta under våren 2020.

Efter regeringens beslut ska Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten ställa villkor för verksamheten. Dessa villkor kan överklagas. Kommunerna Östhammar och Oskarshamn har också vetorätt, men den kommer de inte att använda sig av.

SKB:s verksamhet finansieras av en avsättning av 5 öre/kWh kärnkraftsel från de svenska kärnkraftverken.

Som avslutning på Månadsmötet visades filmen ”Kärnkraft i Forsmark” från 1975. Den bjöd på intressanta bilder från anläggningsarbetena, glimtar från en debatt mellan Carl-Erik Holmqvist Vattenfall och Björn Gillberg Miljöcentrum, samt en intervju med Vattenfalls expert Dag Öhnell om risker med kärnkraft och lämpliga sätt att ta omhand avfallet.

* * * *

Text Lars Jacobsson/foto Lars Jacobsson, Mats Johansson