Veteranvänner

 

Vattenfalls Veteraner består av flera lokala föreningar på platser där många veteraner varit yrkesverksamma.  Se kontaktuppgifter nedan.

 

Veteranföreningarnas Ordförandemöte i Stockholm den 4 april 2019

 

Veteranernas Ordförandeträffar

 

Stockholmsföreningen drog 2016 igång Ordförandeträffar där ordförandena från Vattens 13 Veteranföreningar möts för att diskutera gemensamma problem, delge varandra positiva och negativa erfarenheter, inspirera varandra mm mm. I samband med dessa möten träffar också ordförandena de personer på Vattenfall som ansvarar ör kontakterna med Veteranerna. Det är numera Lotta Henryson, assisterad av Caroline Lagergréen. Dessa träffar fungerar mycket bra och kommer att fortsätta. Det är viktigt för Veteranföreningarna att ha ett strukturerat utbyte och en samlad kontakt med bolaget.

 

Eftersom deltagarna nu känner varandra och för att spara resekostnader genomfördes årets möte som ett telefonmöte. Ordföranderollen på mötena cirkulerar mellan föreningarna, och i år var det Arne Larsson, Uppsala, som höll i klubban. Nu har stafettpinnen lämnats vidare till Curt Andersson från Vattenfall i Trollhättan.

 

Några punkter som diskuterades var följande:

·       Vattenfalls stöd. Stockholm får ca 140 kr/medlem, Östhammar 160 kr/medlem och Ringhals 170 kr/medlem. Övriga 10 föreningar får mellan 68 (Älvkarleby) – 95 kr/medlem (Väst). Vattenfalls stöd till Veteranföreningarna har ökat från 239.000 2018 till 252.000 2019, dvs plus 13.000. Stockholmsföreningen fick 10.000 av ökningen. Ordförandegruppen framförde att dels bör Vattenfalls totala ramar för Veteranstödet öka, dels bör fördelningen vara mer transparent. Det är oklart i vilken omfattning Vattenfalls representanter, Lotta Henryson och Caroline Lagergréen, tog åt sig synpunkterna. Man hänvisar till budgetrestriktioner.  

·    Nettoökning av antalet medlemmar i föreningarna var under 2018 11 stycken. Totalt finns nu 2.159 Veteranmedlemmar. Cirka 70 % av alla Vattenfalls pensionärer 2018 blev medlemmar i någon veteranförening. Detta påpekades för Vattenfall AB:s representanter då det är ett starkt argument för ökat stöd.

·    Nästa års ordförandeträff blir även den ett telefonmöte som äger rum onsdagen den 22 april kl 9.30.

Veteranföreningarnas Ordförandemöte i Stockholm den 25 april 2018

Även denna gång var det Vattenfalls ekonomiska stöd till föreningarna som var den viktigaste frågan. Malin Nilsson, som handlägger fördelningen av stödet, sa att samma regler gäller för 2018 som tidigare år. Anledningen att  Stockholms-föreningen fått stödet sänkt från 80.000 2017 till 60.000 2018, trots att vi har ökat de aktiviteter som Vattenfall bedömer som eftersträvansvärda, är att föreningen fick ett extra stöd 2017 eftersom Malin hade extra medel att tillgå. För kommande år ska vi inte förvänta oss någon höjning trots att Vattenfall numera har en bra ekonomi. Stockholmsföreningen får också ett väsentligt större stöd per medlem än de flesta andra Veteranföreningarna.

 

De kontaktpersoner som varje förening har i Vattenfalls linjeorganisation fungerar väldigt olika. En del föreningar har stor nytta av dem, medan andra kontaktpersoner inte verkar veta vad deras roll är. Lars J fick i uppdrag att uppdatera det brev om kontaktpersonernas uppgifter som skickades ut 2016.

 

Rekryteringsfoldern diskuterades också. De flesta föreningarna har ingen nytta av den och tycker att tryckningen är en onödig kostnad. Alternativet med ett enkelt A4-brev kan provas i stället. Stockholmsavdelningen fick i uppgift att ta fram ett förslag.

 

Arne Larsson, Uppsalaföreningen, valdes till ordförande för det kommande året.

 

Ordförandemötet beslutade också att nästa års möte mellan ordföranden och det efterföljande mötet med Dag Svensson och Malin Nilsson, görs som ett telefonmöte den 3 april. Kl 9.30 – 10.30 är det ordförandemöte, sedan ansluter Dag och Malin. Anledningen till telefonmötet är att de resebidrag som annars skulle betalas ut då kan gå till föreningarnas verksamhet.

Veteranföreningarnas Ordförandemöte i Stockholm den 27 april 2017

Vid det årligt återkommande ordförandemötet för Vattenfalls 13 veteranföreningar diskuterades utfallet av stödet för 2017. Stödet per medlem varierar stort mellan föreningarna, men vi fick vissa förklaringar av Malin Nilsson, som handlägger våra ansökningar, varför det är så. Aktiviteter som kopplar till Vattenfall och energi i stort premieras nämligen mer än allmänna aktiviteter.  

Efter ordförandemötet träffade ordförandena Dag Svensson som ansvarar för kontakterna med Veteranföreningarna. Samarbetet med de kontaktpersoner på Vattenfall AB som Veteranföreningarna önskat ha lokalt har utvecklats positivt under det gånga året tack vare de gemensamma insatser som föreningarna och Dag Svensson gjort.

Rekryteringen av medlemmar var en annan fråga av gemensamt intresse och de förbättringar vad gäller kontaktuppgifter som beslutades under 2016, bl a om generella e-mailadresser till alla föreningar, har nu i stort sett införts för alla föreningar. Dag och Malin lovade också att fundera på hur blivande pensionärer bäst ska informeras om Veteranföreningarna och deras verksamhet

Vi fortsatte med överenskommelsen att ansvaret för ordförandemötena skall cirkulera årligen. Kjell Svensson, Ringhals, lämnade därför över ordförandeklubban till Bengt Forss, Västerås.

Nästa ordförandemöte äger rum den 26 april 2018

Veteranföreningar med egen hemsida

Vattenfalls Veteraner i Stockholm:  www.vf-veteraneristhlm.se

Vattenfalls Ringhalsveteraner:   http://www.rivet.se/

Vattenfall Västsveriges Veteraner:   http://vvvet.se/

Vattenfalls Veteraner i Uppsala:   www.vf-veteranernaiuppsalaomr.se

Vattenfalls Veteraner i Västerås:   www.vf-veteranerivas.se     

Vattenfalls Veteraner i Östhammar:     www.vf-veteraneriosth.se/

Vattenfalls Veteraner i Öst: http://veteranregost.se/

Vattenfalls Veteraner i Norr: www.vvinorr.se

 

Veteranföreningar utan egen hemsida

Norr (Luleå m fl)

Stenungsund

Sundsvall

Umeå

Älvkarleby

Oskarshamn

 

Kontaktuppgifter för Vattenfalls olika veteranföreningar.

 

Veteranföreningar i Tyskland 

Vattenfall Europe, Berlin                    www.altestromer-seniorenclub.de

Vattenfall Hamburgs seniorer             www.senioren-vattenfall-hamburg.de