Månadsmötet den 6 maj

Truls Borgström, tf gruppchef på energienheten på Infrastrukturdepartementet, höll ett intressant föredrag om den nationella strategin för elektrifiering i Sverige.

Truls utsågs i november 2020 av dåvarande energiminister Anders Ygeman att leda strategiarbetet. Resultatet av det omfattande arbetet presenterades i februari i år för nuvarande energiminister Khashayar Farmanbar.

Strategin har framtagits i bred dialog regionalt med Länsstyrelser och Regioner samt med de branscher och industrier som nu elektrifieras i rask takt. Dialog har också förts med energiföretagen och andra organisationer som berörs.

Truls påpekade att elektrifieringen är avgörande för att nå klimatmålen. Elektrifieringen innebär också stora möjligheter för hela Sverige. Sverige står inför kraftigt ökat elbehov. Sveriges elförsörjning ska fortsatt utgöra en avgörande konkurrensfördel. Därför måste effekt- och nätkapacitetsutmaningarna lösas. Regeringen tar genom denna elektrifieringsstrategi ett helhetsgrepp.

Truls redovisade Elektrifieringsstrategins tolv punkter:

1.     Utvecklad planering

2.     Samverkan roller och ansvar

3.     Effektivitet – energi, effekt och resurser

4.     Ett väl integrerat energisystem

5.     Ökad flexibilitet och energilagring

6.     Proaktivt arbete för effektiv utbyggnad

7.     Kortare ledtider

8.     Trygg elförsörjning

9.     Röj hinder för elproduktion

10.  Utvecklad elmarknad

11.  Kompetensförsörjning och kunskap

12.  Samhällskontrakt

I elektrifieringsstrategin har 67 åtgärder 2022–2024 redovisats. Truls berörde ett axplock av dessa inom var och en av Elektrifieringsstrategins tolv punkter.

Truls avslutade med att berätta vad som blir de nästa stegen för att genomföra åtgärder.

·       Arbetet har påbörjats i Regeringskansliet, uppdrag förbereds

·       Uppföljning av elsystemets utveckling

·       Aviserade uppdrag till myndigheter kommer prioriteras

·       Den översiktliga tidsplanen uppdateras efter hand

·       Fortsatt bred dialog med intressenter som idag. Bred politisk förankring

·       Elektrifieringsråd för genomförande och bred samverkan

Efter föredraget fick Truls möjlighet att besvara många initierade frågor från medlemmar i Vattenfallet och från medlemmar på nätet. Totalt deltog 34 medlemmar i Vattenfallet och ca 25 medlemmar på nätet, samt även ett antal medlemmar från andra veteranföreningar i landet.

Helene avtackade Truls med blomstercheckar.

Text Nils Andersson, foto Inger Norberg